MEGA Tech Magazine

Reader Voice

We thank you from the bottom of our hearts for your complements and trust in MEGA Tech to serve and take care of you forever.

Mr. Tangton Prawatsiri : Siam Aisin Co.,Ltd.

เวลาผ่านไปเร็วมากผมอ่าน MEGA Techประมาณ 3 ปีแล้ว ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรใหม่ๆเพื่อต้อนรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่นเดียวกับ MEGA Techได้มีการปรับเพิ่ม ภาษาญี่ปุ่น อีก 1 ภาษาทำให้ได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องจักรในประเทศไทยได้เติบโตขึ้นมากครับ

時の経過は非常に速いものです。3年前のメガ・テックを読んで以来、この産業界の変化にずっと注目してきました。「インダストリー4.0」時代を迎える今、世界が認める高付加価値を持つ新種の機械が次々と作り出されているとともに、メガ・テックの冊子も日本語版を追加しました。タイにおける金属機械産業は本当に大きく発展したと言えるでしょう。

 

Time flies … Now, I’ve read MEGA Tech for about 3 years. Over the years, I’ve seen considerable changes in the industry with many new machines being introduced to welocome the era of Industry 4.0. Meanwhile, MEGA Tech has also improved its content to add one more lanugauge which is Japanese. This is an indication that the machine industry in Thailand has grown by leaps and bounds.

 

Mr. TangtonPrawatsiri

Producution Engineering Dept.Manager

Siam Aisin Co.,Ltd.

Ms. Pennapa Kaewyanurak : UNIAMACHINE CO.,LTD.

ในภาคอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะการMEGA Techได้นำเสนอเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้งเครื่องจักรเอนกประสงค์และโปรแกรมต่างๆ เช่น CNC และออโตเมชั่น ให้กับผู้ผลิตสามารถนำมาศึกษาและปรับใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตซึ่งผู้อ่านต้องตามให้ทันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ค่ะ

産業界、特に機械金属工業分野はタイの経済成長を大きく推進しています。メガ・テックは現代的で革新的な、技術面で優れた機械の他、包括的な機能を持つ機械およびCNN・オートメーション用の更新プログラムを紹介しました。製造工場はそれらについて学び、製造コストを大幅に削減する「インダストリー4.0」についていくことが求められます。

“As the machine and metal industry palys an important role in driving Thailand’s economy, MEGA Tech has offered information about industrial machines with cutting-edge technlogy as well as multi-tasking machines and various programs such as CNC and automation to entrepreneurs so that we can study them and implement them to save our manufacturing cost. Therefore, this is useful information that readers have to keep up with in the era of Industry 4.0”

Ms. PennapaKaewyanurak

Managing Director

UNIAMACHINE CO.,LTD.

Mr. Kitipong Sedtunyakit : VALAIPAT CO.,LTD.

MEGA Techเป็นนิตยสารที่นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งในวงการอุตสาหกรรมไทยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเราเป็นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมองหาเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ทันสมัยในการลดต้นทุนและผลิตชิ้นงานให้ถูกต้องแม่นยำฉบับหน้าคงมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอเพิ่มเติมให้กับผู้อ่านอีกนะครับ

メガ・テックは、産業界分野に関する機械や技術情報を提供する雑誌です。タイの産業界での競争は激化しつつあり、製造現場では複雑な形状に高精度・高精密の加工を実現できると同時に、トータルコスト削減に貢献する現代的な機械を探す必要があります。次回、私たちは読者の皆様のためにより多くの情報を提供していきます。

“MEGA Tech is the magazine that offers interesting information about machines in Thailand’s manufacturing industry, which is highly competitive. As an entrepreneur, we have to look for state-of-the-art machines that provide high-precision works while simultaneously helping us to save cost. I hope that your next issue will provide readers with new and useful information.”

 

Mr. KitipongSedtunyakit

Sales Manager

VALAIPAT CO.,LTD.

Mr. Jaded Mapochai : Green-Tech System Co., Ltd.

การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรือส่วนประกอบของชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีองค์ประกอบในการผลิตที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นเดียวกับการอ่านนิตยสาร MEGA Tech ที่ได้นำเสนอรายละเอียดของเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ในหลายรูปแบบที่ใช้ในการผลิตและช่วยลดต้นทุนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การหาข้อมูลที่ละเอียดเชิงลึกมีหลากหลายรูปแบบให้ศึกษา MEGA Tech เป็นนิตยสารอีกเล่มที่แนะนำครับ

To manufacture a car part or electronic part requires precision and many details. Similarly, reading a magazine like MEGA Tech means that details about manufacturing machines are well presented and this can save the cost investment in the age of Industry 4.0. To find an in-depth information, MEGA Tech is one magazine I recommend.

 

雑誌のMEGA Techには、自動車あるいはエレクトロニクスの部品は製造構成と同じように細かく、Measuring towards Industry 4.0時代の製造に使用されている様々な工業の機械、及び原価の削減について細かく紹介されています。深く情報を探査するのに様々な方法がありますが、雑誌のMEGA Techをお勧めします。

 

Mr. Jaded Mapochai

Manager Technical Sales Part

Green-Tech System Co., Ltd.

Mr. Anant Netvichitpan : Kuaoleng (Thailand) Co., Ltd.

ในยุคของการแข่งขันในวงการอุตสาหกรรม ความรู้ทันทางเทคโนโลยีคือความต้องการของผู้ผลิต นิตยสาร MEGA Tech เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมได้อ่าน ได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตและชิ้นงานต่างๆและผมยังชอบอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มาแนะนำอีกด้วยครับ

In the age of competition in industrial sectors, an up-to-date information of technology is what manufacturers need. MEGA Tech is one choice for me because I learn about innovations in manufacturing machines and workpieces. We also enjoy reading interview sections with successful managers in the business.

私は、製造者がテクノロジーの知識を要望する、工業界の競争時代に、製造業の機械及び様々な製品の最新情報を知ることができる雑誌「MEGA Tech」を読みました。その雑誌のビジネスに成功した方へのインタビュー、及び紹介を読むのが好きです。

Mr. AnantNetvichitpan

Executive Sales Representative& Manager

Kuaoleng (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Porntewa Changsita : Siam Steel Tower Co., Ltd.

เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสำหรับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนิตยสารMEGA Tech ได้มีการแนะนำการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการได้จริง ซึ่ง MEGA Tech ไม่เพียงแต่จะมีการนำเสนอเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตแบบใหม่ๆ แต่ยังมีการนำเสนอซอฟแวร์สำหรับการผลิตชิ้นงานต่างๆอีกด้วยครับ

 

Technologies in manufacturing industries for data storage are important. MEGA Tech has introduced basic data storage system in an effective manner. Readers can really use them in their data management. MEGA Tech not only presents new manufacturing machines in the industry but also presents manufacturing software to accompany them.

製造業にとってテクノロジーについての様々な情報を収集することが重要であり、MEGA Techの雑誌は、収集方法の基礎情報を効率的に紹介し、読者は実際の経営に利用することができます。MEGA Techは製造業の新機械を紹介するだけではなく、様々な製品の製造のソフトウェアも紹介しています。

 

Mr. PorntewaChangsita

Production Division

Siam Steel Tower Co., Ltd.

Mr. Pairoj Sriboonnark : United Motor Works (Siam) PLC Co., Ltd.

ในยุค Industrial 4.0 การได้อ่านนิตยสารในวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในอนาคต ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม MEGA Tech ได้นำเสนอความรู้ใหม่มาให้ศึกษาตลอด ถ้าเป็นไปได้ MEGA Tech น่าจะมีบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมครับ

In the Industrial Age 4.0, reading a magazine in the manufacturing industries can help you gain knowledge about the advances in the new industrial machines and the changes of the technologies in order to save cost and to save the world. MEGA Tech has presented many new bodies of knowledge continually. If possible, MEGA Tech should contain more articles on economic situations of our neighboring countries.

 

Mr. Pairoj Sriboonnark

Rental & Used Equipment Manager Sales & Marketing

United Motor Works (Siam) PLC Co., Ltd.

Mr. Sompong Tidtalam : JS Standard Co., Ltd.

นิตยสาร MEGA Tech เป็นสื่อที่แนะนำความรู้เกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิก และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เราได้เห็นว่าฐานการผลิตในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆของเครื่องจักรต่างๆในยุค 4.0 นี้อีกด้วยครับ

 

MEGA Tech is one medium which introduces knowledge about many sectors of manufacturing industry, such as automobile parts, electronic parts and the like. We can see that the manufacturing base of Thailand is still growing strong and we can see innovations of many machines in the age of Industry 4.0

 

Mr. Sompong Tidtalam

Maintenance Manager

JS Standard Co., Ltd.

Mr. Chao Onlamai : Jenbunjerd Co., Ltd.

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การได้อ่าน นิตยสารที่นำเสนอเกี่ยวกับเครื่องจักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆ ที่ช่วยลดต้นทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต MEGA Tech เป็นนิตยสารอีกเล่มที่อ่านแล้วสามารถนำมาศึกษาและปรับใช้ได้ในธุรกิจจริง ซึ่งคอลัมน์ Red hot product ได้แนะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตรุ่นใหม่ๆและเครื่องมือใหม่ๆที่ทันสมัยทำให้รู้ว่าต้องตามการเปลี่ยนแปลงของยุค 4.0 นี้ให้ทันจริงๆ

 

In the age of Industry 4.0, it is important to read a magazine which presents the latest industrial equipment to save the cost and to increase the productivity. MEGA Tech is one of those which you read and then you can examine and adapt to your business, especially the Red hot product column, which showcases the latest manufacturing machines and the latest tools so that you become more aware of the changes in the age of Industry 4.0

 

Mr. Chao Onlamai

General Manager

Jenbunjerd Co., Ltd.

Mr. Chumpol Sungsomsak : Wongsawat Group Co., Ltd.

การวางแผนการผลิตให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและประหยัดต้นทุน การมองหาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหัวใจหลักของการผลิตชิ้นงานต่างๆ  นิตยสาร MEGA Tech ได้นำเสนอเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆตลอดจนเครื่องมือช่างต่างๆและระบบซอฟแวร์หลายเวอร์ชั่น ทำให้ผู้อ่านได้ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละรุ่น และมีทางเลือกมากขึ้นครับ

 

There are many topics of interest such as how to plan a manufacturing process for a product of quality and lower cost and how to look for a machine as the core of the manufacturing process. MEGA Tech has presented many topics on the latest manufacturing equipment, tools and software so that the readers can study and compare each model and look for more options.

 

Mr. Chumpol Sungsomsak

Managing Director

Wongsawat Group Co., Ltd.

Mr. Prayuth Sorsrisakorn : Prolific Heating International Co., Ltd. (PHI)

ในยุคของการแข่งขันในวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผมคิดว่าการหาข้อมูลต่างๆ ทำให้เราได้รู้ทันสถานการณ์ ความเป็นไปต่างๆของโลกมากขึ้น MEGA Tech เป็นนิตยสารที่มุ่งเน้นนำเสนอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับงานในวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆมากมาย ทำให้ได้รู้รายละเอียดของเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์หรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนของอิเล็คทรอนิคต่างๆ ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านลองอ่านดูนะครับ

 

In the age of competition in the industrial sector with machines and advances in technology, I think that keeping up to date with the contents can inform us of the trends and possibilities in the world. MEGA Tech is a magazine which focuses on information regarding new machines in the industries and I learn a lot about the details of each manufacturing machine in relation to how we manufacture parts, such as automobile parts and electronical devices. I really recommend you this magazine.

 

 

Mr. Prayuth Sorsrisakorn

Sales Engineer

Prolific Heating International Co., Ltd. (PHI)

Mr. Sorapong Apirukdachachai : Growell Abrasives (Thailand) Co., Ltd.

MEGA Tech นำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆในการผลิตชิ้นงานต่างๆให้ได้ตามความต้องการ และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ได้ผลกำไรเพิ่มขึ้น อ่านแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะใกล้เคียงกับ Magazine เล่มอื่นๆ ผมเสนอให้ MEGA Tech หาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดโลกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาอะไรบ้าง เช่น ราคาของต้นทุน ฯลฯ เป็นต้น จะได้เป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตในบ้านเราหรือเพื่อนบ้านที่มาลงทุนในประเทศเราด้วยครับ

 

MEGA Tech presents technological innovations in manufacturing so that we can produce and manufacture workpieces according to the demands and with lowest cost to increase our profit. When I read this magazine, I find that most contents are similar to the contents in other magazines. I would suggest MEGA Tech to add information regarding the world market and to point out what many entrepreneurs are facing at the moment, such as the cost of labor and technology, so that this can pave a way for our country’s manufacturers as well as our neighboring countries who invest in Thailand.

 

Mr. Sorapong Apirukdachachai

Sales Supervisor

Growell Abrasives (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Artit Chantarasena Sammitr : Green Power Co., Ltd.

MEGA Tech ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นหลัก ซึ่งได้อ่านก็ตรงกับความต้องการที่ผมต้องหาข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมสำหรับการผลิตให้กับบริษัท แต่เนื้อหาบางคอลัมน์จะเน้นวิชาการมากเกินไป อ่านแล้วต้องมาทำความเข้าใจใหม่อีกครั้ง หวังว่า MEGA Tech คงรับคำติชมตรงนี้นะครับ

 

MEGA Tech presents a variety of contents regarding manufacturing industries of the automobile parts and I find that they are what I am looking for. The information helps fuel our company’s manufacturing potentials. Still, some columns can be too academic and I might have to re-read them. I hope that MEGA Tech will accept this kind of constructive feedback.

 

Mr. Artit Chantarasena

General Manager

Sammitr Green Power Co., Ltd.

Mr. Kampol Suchaipron : P.V.S. Equipment Ltd. Part.

ผมอ่าน MEGA Tech จาก E-Magazine ครับ ชอบอ่านจากมือถือมากกว่าเพราะสะดวกดี ส่วนใหญ่เนื้อหา MEGA Tech จะแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตรุ่นท๊อปๆของแต่ละแบรนด์ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม การผลิตซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะเน้นเกี่ยวกับการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในยุค Industrial 4.0 ทำให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องจักรมาแทนที่การใช้แรงงานคนในการทำงาน ผมว่าทำให้ผู้อ่านได้พัฒนาตัวเองด้วยครับ

 

I read MEGA Tech from E-Magazine and I love reading it from my mobile phone because it is convenient. Most contents on MEGA Tech are about top-end manufacturing machinery from different brands in the industries. Each brand focuses on how entrepreneurs in the Industrial 4.0 generation can reduce their cost. I have seen many changes in machinery instead of human labor and I think that we as readers can sense our own development from it.

 

Mr. Kampol Suchaipron

Manager

P.V.S. Equipment Ltd. Part.

Mr.Pisanu Panyaporn : UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited (UCHA)

นิตยสาร MEGA Tech เป็นนิตยสารน้องใหม่ ที่ได้มีการรวบรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลหะการ ซึ่งทำให้ผมมีทัศนะ มุมมองต่างๆ รวมถึง นวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้ ทางจัดการทางเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมโลหะการดีขึ้น ดังนั้นผมหวังว่า MEGA Tech จะนำเสนอ และพัฒนานิตยสารที่ดีแบบนี้สำหรับผู้อ่านต่อไป

MEGA Tech is a newbie which presents new technology about metallurgy, providing me with perspectives on innovations for better technological management in metallurgical industry. So, I hope that MEGA Tech will still present and develop such a good magazine for readers in the future.

Mr.Pisanu Panyaporn
Maintenance Engineering Manager
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited (UCHA)

Mr.Kongmethee Hanphachoenchoke : Toyota motor asia pacific engineering & manufacturing Co.,Ltd.

ผมได้รับ MEGA tech e-magazine ที่เพื่อนร่วมงานจาก Toyota เมืองไทย forward เมล์มาให้ ทำให้ผมได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องจักรกลในเมืองไทยได้อย่างชัดเจน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสอ่านนิตยสารโลหะการดีๆจากเมืองไทยได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็วแบบนี้ และผมก็ได้ forward เมล์ต่อให้เพื่อนผมที่อยู่ประเทศอื่นได้อ่านด้วย ขอบคุณ MEGA Tech ที่ทำให้คนที่อยู่แดนไกลได้มีโอกาสอ่านนิตยสารจากเมืองไทยได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น

Mr.Kongmethee Hanphachoenchoke
Assistance Manager Engineering
Toyota motor asia pacific engineering & manufacturing Co.,Ltd.

Mr.Tongchai Reinprasert : Thai Denki Engineering & Service Co.,Ltd.

MEGA Tech ฉบับ Mar-Apr เป็นเล่มที่สองที่ผมได้รับ รู้สึกสะดุดตากับหน้าปกที่เป็นผู้บริหารทั้ง 3สามท่าน ซึ่งพออ่านเนื้อหาภายในทำให้ทราบเกี่ยวกับงาน Intermach มากขึ้นและรู้สึกสนใจอยากไปพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่งานนี้ครับ ยังไงไม่พลาดแน่นอนครับ สำหรับคอลัมน์ Your passion ถ้ามีบัตรสมนาคุณ หรือ บัตรลดพิเศษให้ผู้อ่านได้มีโอกาสไปพักผ่อนด้วย จะดีมาก ๆ เลยครับ

Mr.Tongchai Reinprasert
Managing Director
Thai Denki Engineering & Service Co.,Ltd.

Mr.Wirot Wichayapinyo : Michelin Siam Company Limited.

ผมเห็นนิตยสาร MEGA Tech ที่โรงงาน เนื่องจากเราจะมี AEC ในเร็วๆนี้ ผมอยากให้นิตยสาร MEGA Tech เขียนถึงความเคลื่อนไหวในกลุ่ม CLMV ในอุตสาหกรรมโลหะการเชิงลึก จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านอย่างยิ่งยวดครับ

Mr.Wirot Wichayapinyo
Maintanance Manager
Michelin Siam Company Limited.

Mr.Silpchai Tantithawatchaikul : Toyo-Thai Corporation Public Company Limited (TTCL).

ผมชอบคอลัม Manufacturing Trend อ่านแล้วมีประโยชน์มากๆ เพราะเป็นข้อมูลสถิติเชิงลึกที่หาอ่านได้ค่อนข้างยาก และผมชอบอ่านแนวคิดการทำงานของผู้บริหารในคอลัม Executive’s talk เพราะแต่ละท่านมีวิสัยทัศน์และปรัชญาการทำงานที่เฉียบคมแตกต่างกัน สามารถนำข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการทำงานของผมได้

Mr.Silpchai Tantithawatchaikul
Mechanical engineer
Toyo-Thai Corporation Public Company Limited (TTCL).

Mr.Thanasak Ratanaopath : BANGKOK KOMATSU SALES CO.,LTD.

MEGA Tech นำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลได้อย่างโดดเด่นและน่าติดตามอ่านมากครับ การดีไซน์สวยดี ทำให้รู้สึกเพลินไปกับการอ่าน ขอให้ MEGA Tech รักษาคุณภาพที่ดีแบบนี้ตลอดไป รออ่านเล่มหน้าอยู่นะครับ

Mr.Thanasak Ratanaopath
Project Engineer
BANGKOK KOMATSU SALES CO.,LTD.

Mr.Theerawit Satasuratanon : Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. (TMAP-EM)

ผมได้รับหนังสือ MEGA Tech ตั้งแต่ฉบับแรกและติดตามมาตลอด รูปเล่มและการจัดเรียงเนื้อหาสวยงาม น่าอ่าน และยังอัดแน่นไปด้วยความรู้ และสาระดีๆมากมาย ทั้งยังตรงกับสายงานที่ผมได้ทำอยู่ ทำให้ผมได้รับการข้อมูลใหม่ๆ ในวงการอุตสาหกรรมอยู่เสมอ เรียกว่าหยิบแล้ววางไม่ลงจริงๆ และผมยินดีที่จะนำ Mega tech ไปแบ่งปันให้กับทีมงานผม เพื่อต่อยอดความรู้ต่อไป เพราะในเนื้อหา มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้รวมงานต่างชาติหลายๆท่าน สามารถเข้าใจในเนื้อหาได้ดีเช่่นกัน ขอขอบคุณทีมงาน Mega tech หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเห็นการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณครับ

From the moment I received the first issue of MEGA Tech, I have been reading it since. I like the layout because it is attractive yet contains knowledge and beneficial information. It is also directly related to my work. So, I gain new information about the industry all the time. MEGA Tech is unputdownable and I am glad to recommend it to my colleagues to enhance the knowledge because it presents the contents in both Thai and English and this means many collaborators could understand the contents well. Thank you to MEGA Tech and I hope that the new issues will get better and better.

Mr.Theerawit Satasuratanon
Senior Engineer in Machining Production Engineering Section
Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co.,Ltd. (TMAP-EM)

Mr.Piyabutr Nikornpongsin: Tienchai Metal Co.,Ltd.

ในมุมมองบจก.ใหญ่ก็ถือว่าครบครันดีครับ อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับวงการเหล็กเสริมเข้าไปได้ครับ เช่น กราฟราคาเหล็กแต่ละเดือนขึ้นลงเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง ข่าวประเทศผู้ผลิตใหญ่ๆ อย่างญี่ปุ่น จีน เกาหลี ส่งผลกระทบอะไรในวงการอุตสาหกรรมบ้าง หรืออาจจะเสริมความรู้คนอ่านแบบ แจกแจงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในแต่ละเดือน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้อ่าน อาจจะได้ทีมไปเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อมาทำสกู๊ปโรงงาน ความรู้ในเชิงการผลิตเทคนิค หรืออะไรก็ตามที่เค้าพอจะนำเสนอ และตีแผ่ได้ มาทำเป็นแผนภาพง่ายๆ ประดับความรู้คนอ่านครับลองดูครับในมุมมองวิศวกร Know how น่าสนใจที่สุด น่าจะเรียกคนอ่านในกลุ่มวิศวกรได้บ้างครับ

From a CEO’s perspective, it is full of all relevant information. Yet there can be articles about the iron industry such as iron price in each month and the factors for such pricing, or the news about giant countries such as Japan, China, Korea and how they affected the industry. To increase the knowledge of the readers about various industries, each issue could present one particular industry and the staff could visit a site and write an article about such organization to give knowledge about production technique or whatever such organization presented. Maybe there could be a simple diagram as something worth knowing about. As an engineer, “know how” is the most interesting and such articles might gain more attention from readers who are engineers.

Mr.Piyabutr Nikornpongsin
Manager
Tienchai Metal Co.,Ltd.

Mr.Pattarawut Polasa : NOK. Precision Component ( Thailand ) Ltd.

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมมากครับ โดยเฉพาะคอลัม Measurementซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผมดูแลอยู่ อ่านแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างแท้จริง การดีไซน์รูปเล่มสวยงาม ทำให้เพลิดเพลินไปกับการอ่านเป็นอย่างยิ่งครับ

Apart from visually well-designed contents specially Measurement column , Mega Tech gives me very comprehensive sets of engineering knowledge that I often apply what I read to my job on daily basis.

Mr.Pattarawut Polasa
QC Section manager
NOK. Precision Component ( Thailand ) Ltd.

Mr.Nitigorn Wittayanupagorn : Faz Project Management & Consultants Co.,Ltd.

ผมชอบในเนื้อหาสาระของนิตยสารที่แสดงให้เห็นเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเข้าใจ รูปเล่มสวยงามและน่าอ่านมากครับ อยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในโลกให้มากขึ้น จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างมากครับับการอ่านเป็นอย่างยิ่งครับ

I love the article of the magazine. It shows an understanding of the various technologies. Beautiful magazine and attractive for spend time with it. It would be great if more information about the new technology in the world even more. It is useful to read it.

Mr.Nitigorn Wittayanupagorn
M & E Engineer
Faz Project Management & Consultants Co.,Ltd.

Mr.Phaiboon Jeamtanom : JPP Consultant and Development Co.,Ltd.

ขอบคุณสำหรับการจัดส่งนิตยสารดีๆ แบบนี้มาให้ ผมชอบคอลัมน์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่ตรงกับสายงานของผมโดยตรง เนื้อหาน่าอ่านและทำให้ทราบความรู้ใหม่ๆ มีประโยชน์มากครับ

Thank you very much for sending MEGA Tech magazine to me. I prefer the article of Alternative Manufacturing it is very match with my present work I get new knowledge from this magazine.

Mr.Phaiboon Jeamtanom
CEO & Project Director
JPP Consultant and Development Co.,Ltd.

Mr.Chuggrit Trimsri : Belton Industrial (Thailand) Ltd.

MEGA Tech นำเสนอบทความเชิงเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องจักรและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม เนื่องจากเป็นบทความที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทำให้ผมสามารถแชร์ความคิดเห็นในการเลือกซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือกับผู้บริหารชาวต่างชาติในโรงงานของผมได้เป็นอย่างดี

MEGA Tech offers many articles on the latest technology of machine and tools necessary for factories in an interesting and appealing manner. And since there are both Thai and English versions, I could share many opinions when we need to choose machine and tools with international executives inside our factory.

Mr.Chuggrit Trimsri
Senior Quality Engineer
Belton Industrial (Thailand) Ltd.

Asst. Prof.Dr.Phanom Phetjatuporn : Mahanakorn University of Technology

จากการที่ได้อ่านนิตยสาร MEGA Tech ติดต่อกันมา 2-3 ฉบับ ถือได้ว่าเป็นนิตยสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในวงการอุตสาหกรรมดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผมมาก หลังจากที่ผมอ่านแล้วก็ยังส่งต่อให้พนักงานที่รับผิดชอบเครื่องมือเครื่องจักรนำไปอ่านต่อ บางครั้งได้นำประเด็นใหม่ๆ จากนิตยสารมาถกแถลงกันในที่ประชุม ทำให้เกิดการต่อยอดทางความคิดขึ้นมาได้อีก ต้องถือว่าเป็นนิตยสารที่คุ้มค่าต่อการอ่านจริงๆ

After reading MEGA Tech for 2-3 issues continuously, I can say that it is an excellent magazine about the technology in the industry, especially the machine in metal industry. It is very useful for me since I could give it to the staff responsible for each machine after I finish reading it. There are times when we use the contents inside the magazine to raise a topic during the meeting and this way we could generate and brainstorm ideas. I can say that it is worth reading MEGA Tech.

Asst. Prof.Dr.Phanom Phetjatuporn
Lecturer
Mahanakorn University of Technology

Mr. Athikom Amornmorakot : PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. ( PTTME )

ผมรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ผมได้รับนิตยสาร MEGA Tech เนื่องจากมีบทความที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆของวงการอุตสาหกรรมมากมาย และรับทราบถึงแนวโน้มการลงทุนทางธุรกิจในโลกปัจจุบันได้ดีอีกด้วย ผมอยากให้ MEGA Tech นำเสนอบทความที่เจาะลึกทางด้านพลังงานทดแทนในอนาคตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบ้านเรายังไม่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านนี้มากพอ ทางทีมงาน MEGA Tech ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ

I am very pleased each time I receive MEGA Tech because of its eye-opening articles so that I could understand new technology within industries and be aware of the trends in the business investment in the world at the present time. I wish MEGA Tech presented more in-depth articles on alternative energy in the future because the awareness of this area has not been raised enough. I would like MEGA Tech staff to consider this. Thank you very much.

Mr.Athikom Amornmorakot
Acting Section Manager Process Engineering 3 ( Polymer)
PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd. ( PTTME )

Mr.Sukhum Intarapasit : Transtec Industry Co.,Ltd.

วันนี้มี Email เข้ามาแนะนำนิตยสาร mega tech ให้ดูOnline เลยได้ลองเข้าไปอ่านดูรู้สึกว่าหนังสือมีข้อมูลที่น่าสนใจมากครับ มีเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอดีครับ ขอบคุณครับ

Today I got an email from a friend recommending Mega Tech so I browsed online and found that the magazine contained many interesting articles with new technology updates. Thank you very much.

Mr.Sukhum Intarapasit
Engineering Manager
Transtec Industry Co.,Ltd.

Mr.Voraphoj Kilertsuphasri : SRR Autoparts Co.,Ltd.

ผมมีความประทับใจใน MEGA Tech Magazine เป็นอย่างมากเมื่อได้อ่านเป็นครั้งแรก เพราะมีการรวบรวมเนื่อหาสาระที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการผลิตที่ทันสมัยไว้ได้อย่างเข้มข้นและสามารถสื่อสารกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการผลิตด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยได้เป็นอย่างดีการจัดรูปเล่มเนื้อหามีความเหมาะสมลงตัว เนื้อหาอ่านได้ง่ายและหลากหลายมีประโยชน์และสาระต่อการเพิ่มพูนประสบการณ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อพัฒนาวงการอุตหกรรมในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

I was very pleased with MEGA Tech Magazine when I first read it because there were many contents about technological innovations and the contents were clearly communicated to the entrepreneurs and those interested in new technologies for the manufacturing industry. Moreover, the layout of the magazine was brilliant and suitable for the readability. I liked the fact that the contents were varied and could enhance the reader’s experience of new technology. This is very beneficial for the development of Thailand’s industrial sector.

Mr.Voraphoj Kilertsuphasri
Director
SRR Autoparts Co.,Ltd.

Ms.Janjira Jearaboot : Mongkut University of Tehnology Thonburi

ยินดีที่ได้รับนิตยสาร MEGA Tech. ติดต่อกัน 3-4 เล่ม แล้ว เนื้อหาสาระในเล่มมีประโยชน์มากเหมาะสำหรับผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรต่าง ๆ นอกจากนี้ MEGA Tech. ก็ยังพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายในคอลัมน์ your passion เพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู้ และ อ่าน executive’s talk ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ มาเล่าประสบการณ์ ทำให้ได้ความรู้หลากหลายเพิ่มขึ้น กระดาษที่ใช้พิมพ์นิตยสารก็ดีค่ะ น่าอ่านน่าจับต้อง ถือว่าเป็นนิตยสารที่คุ้มค่าสำหรับการอ่าน จริงๆ

I have received MEGA Tech. magazine for 3-4 times and I really like the contents which includes lots of useful information for machinery manufacturers. Besides, the magazine has an interesting column as your passion that provides me new knowledge and also executive’s talk which is about the successful people who share their experiences. Good quality of paper too. I do enjoy reading this magazine a lot.

Ms.Janjira Jearaboot
Researcher
Mongkut University of Tehnology Thonburi

Mr. Boonchan Rangrongtong : Somboom Advance Technology Public Co.,Ltd.

ตอนแรกที่ได้รับ MEGATech รู้สึกแปลกใจมากว่าทาง MEGATech สามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นแหล่งผู้ผลิต ผู้ขายและตัวแทนขายตรงไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรจากประเทศต่างๆเช่น จากญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวันหรือจากยุโรป และยังมีผู้ขาย Tools อีกหลาย brand ดังจากทุกมุมโลกที่ได้เห็นใน MEGATech ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับองค์กรใหญ่ๆได้ใช้ประโยชน์ในการแข่งเรื่องของต้นทุนได้ในอนาคตต้องขอบคุณ MEGATech ที่มาเติมเต็ม ในส่วนที่ยังขาดหายไปของคนที่ทำงานกลุ่มอุตสาหกรรมครับ

First of all, I’d like to thank you the MEGATech team for giving me a chance to express my thoughts for the Magazine. For the first time I’ve received MEGATech Magazine, I’m really impressed how MEGATech can provide all information from the Manufacturers and Distributors in this Magazine, such as Automotive industry from others countries like Japan, South Korea, Taiwan and Europe. Also Tools Manufacturers from different Brands from all over the world. I think this magazine is very helpful for every Organizations to know the continuously Business investment. Thanks to MEGATech for filling us with a true knowledge in this industry.

Mr.Boonchan Rangrongtong
Chief-Procurement
Somboom Advance Technology Public Co.,Ltd.

Mr. Supat Kumsangkhew : NORMA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD

MEGA Tech Issue Jul-Aug 15 เป็นฉบับที่ 3 ที่ผมได้อ่าน ผมว่าแนะนำเนื้อหาแน่นดี ทำให้ผมได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ของต้นแบบเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งบ้างครั้งผมก็ต้องการทราบข้อมูลใหม่ๆเหมือนกัน เช่น MEGA Tech แนะนำเครื่องมือวัดชิ้นงานต่างๆ ทำให้ผู้อ่านอย่างผมได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น หวังว่า MEGA Tech จะผลิต Magazine ดีๆต่อไปนะครับ

MEGA Tech Issue Jul-Aug 15 – this is the third issue I have read and I firmly recommend content. I get to know new innovative machines used in various industrial applications. Sometimes I would like to update new things when MEGA Tech introduces various measurement tools and it’s the best answer for me. I hope MEGA Tech will carry on publishing this good Magazine forever.

Mr. Supat Kumsangkhew
Senior Engineer
NORMA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD

Mr.Simon Luksenberg : Cobea Advanced Composites Co., Ltd.

ผมได้เห็น MEGA Tech ในโรงงาน Issue May-Jun’15 ลองอ่านดูเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมในอนาคตค่อนข้างเยอะดี ซึ่งผมบอกว่าเป็นประโยชน์กับผู้อ่านมาก บริษัทผมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่ม Automotive ถึงช่วงนี้ตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างซบเซาตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ในอนาคตผมมองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงเติบโตและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอีกต่อไป ผมรออ่าน MEGA Tech ฉบับต่อไปอยู่นะครับ

Mr.Simon Luksenberg
Executive Technical Manager
Cobea Advanced Composites Co., Ltd.

Mr. Siripong Phattanapirom : Ronda (Thailand) Co.,Ltd.

ผมได้รับนิตยสาร MEGA Tech ที่โรงงาน พอได้ลองอ่านดูแล้วชอบวิธีการนำเสนอข้อมูลของเครื่องจักรและการแนะนำชิ้นส่วนต่างๆสำหรับการใช้ในเครื่องจักรเพื่อนำมาใช้ในชิ้นงาน ผมคิดว่าสำหรับผู้ที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานต่างๆหากได้อ่านแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทของเขามากๆครับ และยังมีการแนะนำการท่องเที่ยวอีกด้วย ผมขอให้ MEGA Tech ผลิต นิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ

My factory receive MEGA Tech and I usually read it. I like the style of their writing and how they present the new machines and parts which is very useful for those whose work involve manufacturing of parts. The magazine also has a special column that introducing new tourist places. I would love to be another fan of MEGA Tech magazine.

Mr. Siripong Phattanapirom
STS Section Manager
Ronda (Thailand) Co.,Ltd.

Mr. Anupong Satitsation : UACJ (Thailand) Co.,Ltd.

ผมอ่าน MEGA Tech มาตลอด โดยรวมแล้วผมชอบครับ เนื้อหาข้อมูลแน่นดีแต่อยากให้นำเสนอเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลราคาวัตถุดิบบ้างเป็นบางฉบับก็ได้ เช่นราคาของเหล็ก อลูมิเนียม ฯลฯ ให้กับผู้อ่านนะครับ ผมมองว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ก็ต้องการอยากทราบเกี่ยวกับเศรษฐกิจและราคาขึ้น-ลงของตลาด เพราะ MEGA Tech เนื้อหาส่วนใหญ่ดีอยู่แล้ว ลองพิจารณาดูนะครับจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับผู้อ่าน

I always read MEGA Tech and I like it. The content is well written. However, I would suggest to add more information about prices of raw materials sometimes such as price of metal, aluminum. In my opinion, readers want to know about market situation and fluctuation. Overall, I think MEGA Tech have done a really good work for the magazine.

Mr. Anupong Satitsation
Maintenance Engineer Sct.
UACJ (Thailand) Co.,Ltd.

Mr. Worachai Phutthisen : Q-Power Engineering Co.,Ltd.

ผมได้อ่านนิตยสารแนวอุตสาหกรรมมาค่อนข้างมาก ผมว่า MEGA Tech ทำออกมาอ่านเข้าใจง่ายเนื้อหากระชับดี เน้นเชิงวิศวกรรมและมีข้อมูลใหม่ๆของกลุ่มอุตสาหกรรมอัพเดทอยู่เสมอ โดยเฉพาะตัวเครื่องจักรต่างๆ รูปเล่มออกแบบมากำลังดี แต่บางหน้ามีสีทึบไปทำให้มองไม่สะดุดตา หากมีการปรับตรงจุดนี้จะน่าอ่านมากกว่านี้ครับ ในอนาคตหวังว่า MEGA Tech จะคงมีเนื้อหาใหม่ๆดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับ

I have read different industrial magazines and in my opinion, MEGA Tech has done a good job in writing content which is easy to understand for readers. The content is written about engineer field, latest news from industry sectors, especially, about machines. The whole image and layout is excellent, however the colouring in some pages I think it’s too dark and cannot see the text clearly. The team should improve the design. I hope MEGA Tech will keep creating such a excellent magazine forever.

Mr. Worachai Phutthisen
Production Division Supervisor
Q-Power Engineering Co.,Ltd.

Mr. Noppadol Sitthiwong : Nakagawa Sangyo (Thailand) Co.,Ltd.

ผมได้รับ MEGA Tech อ่านติดต่อกันหลายฉบับโดยรวมเนื้อหาจะเน้นเรื่องวิศวกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เ ครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทผมโดยตรง ชอบมากครับ ขอให้ MEGA Tech ผลิตนิตยสารที่มีความรู้ดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับ

I have read many issues from MEGA Tech recently. The content involves information about engineering, latest technologies about machines and tools including different manufacturing techniques which are useful for leading production processes in for example, the automotive industry what my company is running. I like reading MEGA Tech magazine and I would love to be a long term fan of the magazine as well.

Mr. Noppadol Sitthiwong
Maintenance Manager
Nakagawa Sangyo (Thailand) Co.,Ltd.

Ms. Sawitta Dunghirun : Tokal Eastern Rubber (Thailand) Co.,Ltd.

ดิฉันได้อ่าน MEGA Techมาหลายฉบับแล้ว เนื้อหายังอัดแน่นเหมือนเดิมทำให้ดิฉันได้รับความรู้ใหม่ๆตลอด ในบางโอกาสเราต้องติดตามความเคลื่อนไหวของวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆเรียกได้ว่าอ่านแล้วต้องอ่านให้หมดทุกคอลัมน์ค่ะ หวังว่าทีมงาน MEGA Techจะพัฒนานิตยสารคุณภาพให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ

I have read MEGA Tech, and the content still full with interesting information. I have received and updated new knowledge from reading the magazine. Sometimes, it is necessary that we follow and situation in machinery industry. All articles in this magazine is a must-read. I hope that MEGA Tech team will develop such a good quality magazine always.

Ms. Sawitta Dunghirun
Purchasing Manager
Tokal Eastern Rubber (Thailand) Co.,Ltd.

Mr. Solos Thongwilai : Korat Matsushita Co.,Ltd.

MEGA Techเป็นนิตยสารที่แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นงานเลเซอร์, งานไฟเบอร์,งานวัด และ งานที่เกี่ยวกับโลหะต่างๆ และสิ่งสำคัญที่ต้องการให้ MEGA Techแนะนำเพิ่มเติมคืออยากให้เขียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการขึ้น-ลง และความเคลื่อนไหวของตลาดภาคอุตสาหรรมของเครื่องจักรครับ

MEGA Tech is the magazine that guides and provides knowledge about engineering and new technology such as laser, fiber, measurement, and metal working. What I would like to suggest MEGA Tech is that it should focus more on economic situation and movement in machinery industry.

Mr. Solos Thongwilai
Assistant Sales Manager
Korat Matsushita Co.,Ltd.

Mr. PongsakPrathumtong : Continental Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

ผมได้อ่าน MEGA Tech Magazine จากการแนะนำถือว่า MEGA Tech ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในวงการอุตสาหกรรมดีมากโดยเฉพาะเครื่องจักรอุตสาหกรรม Automotive ซึ้งทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับกับประชาคมอาเซียน ในปลายปีนี้ ผมอยากให้ MEGA Tech มีข้อมูลใหม่ๆนำเสนอให้กับผู้อ่านตลอดไปนะครับ

Mr. PongsakPrathumtong
Calibration Technician
Continental Automotive (Thailand) Co.,Ltd.

MR. Sa-nga Maharach : Daihen ElectricCo.,Ltd.

บริษัทผมได้รับ MEGA Tech Magazine มาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสอ่านบ้างแล้วชอบเนื้อหาและคอลัมน์ต่างๆ เช่นคอลัมน์ Manufacturing Trend อ่านแล้วมีประโยชน์มากยิ่งเป็น Issue Mar-Apr 15 ยิ่งโดนใจครับ เพราะได้รับข่าวสารใหม่ๆเชิงลึกในโลกอนาคต เพราะยุคนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงเราต้องตามให้ทันกับโลกอนาคต ผมขอให้MEGA Tech ทำเนื้อหาดีๆนำเสนอต่อไปนะครับ

My company receives MEGA Tech Magazine since last year. I have a chance to read and I like many columns. For example, Manufacturing Trend is very useful article, especially Issue Mar-Apr 15. The article provides new information and updates of the future trend. As in the present competition environment is intense, it is crucial that we keep catching up with future trend. I hope that MEGA Tech will generate such a good magazine always.

MR. Sa-nga Maharach
Production Engineer Manufacturing Department
Daihen ElectricCo.,Ltd.

Mr.Somchai Lomsai : ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งใจทำแมชชีน

จากที่ผมได้อ่าน MEGA Tech ผมเห็นความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรต่างๆ อย่างเช่นเม็ดมีด ซึ่งบริษัทผมก็ใช้อยู่ ได้เห็นเม็ดมีดใหม่ๆที่ออกแบบการใช้งาน ที่ทันสมัยสะดวกในใช้งาน ผมชอบมากเลยที่มีนิตยสารแนะนำเครื่องมือแบบนี้ครับ

I have read MEGA Tech and see the situation in machinery industry. For example, my company uses inserts as a material, seeing new released inserts, design and capabilities helps me with my work a lot. I like this style of magazine.

Mr.Somchai Lomsai
Manager
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งใจทำแมชชีน

Mr. Surachai Laoleeyanurak : Siam Chaipattana Engineering Co.,Ltd.

ผมได้รับMEGA Tech จากเพื่อนในวงการเดียวกันอ่านแล้วชอบจึงสมัครสมาชิกขอรับ MEGA Tech ไว้ที่ทำงาน ผมชอบที่ MEGA Tech มีเนื้อหาหลากหลายที่แนะนำรวมทั้งเครื่องจักรและอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องจักรใหม่ๆและได้เห็นแนวทางในวงการอุตสาหกรรมในยุคAEC ที่จะมาถึงในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ผมขอให้MEGA Tech มีเนื้อหาดีให้ผู้อ่านอย่างผมต่อไปนะครับ

I know MEGA Tech from my colleague. After reading one issue, I decided to become a member to receive MEGA Tech for my office. I like that MEGA Tech provides various contents, introduce machines and parts. I also be able to update trend of the industry toward this upcoming AEC. Please keep doing this great job.

Mr. Surachai Laoleeyanurak
Manager
Siam Chaipattana Engineering Co.,Ltd.

Mr. Heng Yingchaiyakamon : VC ConTrolMaticCo.,Ltd.

หลังจากที่ผมได้อ่านMEGA Tech ดู ผมชอบครับเพราะตัวผมเองทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องทูลลิ่งผมมีความรู้เรื่องทูลลิ่งน้อยมาก ส่วนใหญ่ก็จะถามจากเซลส์ บางครั้งก็ได้คำตอบที่ไม่ชัดเจน พอได้อ่าน MEGA Tech ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องทูลลิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมและได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆในวงการอุตสาหกรรมอีกด้วย ขอให้MEGA Tech นำเสนอสิ่งดีๆต่อไปนะครับ

I like MEGA Tech after reading for a while. I run tools business and I have little knowledge about it. Mostly I ask sale persons from the company which sometimes, the answer is not clear. After reading MEGA Tech, I get to know more about tools as well as new innovations from industrial business. Keep doing it!

Mr. Heng Yingchaiyakamon
Production Engineering
VC ConTrolMaticCo.,Ltd.

Mr. Tawitt Tieokun : Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.

ผมได้อ่าน MEGA Tech มาประมาณ 3-4 ฉบับ ผมชอบคอลัมน์Executive’s Talk ผมมองว่าการที่ผู้บริหารได้มาพูดถึงแนวคิดและหลักการทำงานของบริษัทหรือแม้กระทั่งพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลักของบริษัทแล้วนั้นผมได้รับข้อมูลใหม่ๆทางความคิดและทัศนคติในมุมมองของอุตสาหกรรมต่างๆที่กำลังเติบโตอยู่ในขณะนี้อย่างเช่นธุรกิจเครื่องจักรอุตสาหกรรมโลหะการที่จะเข้าสู่ยุคAEC ในปลายปีนี้ด้วยแล้ว MEGA Tech ได้นำเสนอข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้มากเลยครับ

I have read 3-4 issues of MEGA Tech and I like Executive’s talk column. Reading what each executive share about their opinion, work principles or even mentioning their products or main products of their company gives me new information and aspects of thinking toward growing industry. For instance, the upcoming AEC and the growth of automotive industry, MEGA Tech have presented us good work regarding the news which is very useful to readers.

Mr. TawittTieokun
Asst. Manager MBSW Division
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.

Mr. Sarawut Paisanpottanakul : True Tech Machinery Co.,Ltd.

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่น่าอ่านฉบับหนึ่งเพราะมีเนื้อหาสาระที่ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆหรือแม้กระทั้งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ต่างๆ และยังเป็นนิตยสารที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วย ผมขอให้MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ

MEGA Tech is an interesting magazine. The content is rich with new updates about machines, equipment parts or even mold parts. If you want to update new advanced technology, I recommend MEGA Tech.

Mr. SarawutPaisanpottanakul
Sales Representative
True Tech Machinery Co.,Ltd.

Ms. Amoradee Kalmapichitr : Thai - Lian Forklift Co.,Ltd.

เพิ่งได้รับMEGA Tech เป็นฉบับแรก อ่านแล้วเนื้อหาดีรูปเล่มสวยงาม เนื้อหาในเล่มก็เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ทำอยู่ เพราะเราจำหน่ายเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักร ได้รับรายละเอียดใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่องจักรด้วย ขอให้ MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปอีกนะค่ะ

I have just recieved first copy of MEGA Tech. The design and cover is well prepared. I also found that the contents are all what I always looking for. As a distributor of machines parts, this is an excellent choice for reading.MEGA Tech, the best magazine for industrial entreprenuers.

Ms. AmoradeeKalmapichitr
Sales Executive
Thai – Lian Forklift Co.,Ltd.

Ms. Supaporn Yimsavguan : UTECH SEIKI CO.,LTD.

ได้อ่าน MEGA Tech มาประมาณ 3-4 เล่ม แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์เกี่ยวกับเครื่องจักรแบบใหม่ๆได้ตรงดีเพราะบริษัทจำหน่ายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรมในเครื่องจักรด้วยเราก็ได้รับข้อมูลใหม่ๆมาจาก MEGA Techขอให้ MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆอย่างนี้อีกต่อไปนะคะ

I have read MEGA Tech for 3-4 times. The magazine is perfect for updating news about machines. As a distributor of industrial machines and tools, MEGA Tech is the right answer for us. MEGA Tech, the best for industrial business.

Ms. SupapornYimsavguan
Sales Executive
UTECH SEIKI CO.,LTD.

Mr. Songklod Luang-on : Siam Compressor Industry Co., Ltd.

จุดเด่นของนิตยสาร MEGA Tech คือการให้ข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆของเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต โลหะการ ซึ่งมีประโยชน์มากและอีกคอลัมน์หนึ่งที่ผมสนใจคือ Executive’s talk ที่จะได้เห็นมุมมองและแนวทางการบริหารจัดการของผู้บริหาร ที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารงานได้ส่วนที่อยากให้เพิ่มเติมคือ เนื้อหาในการรักษาและดูแลโลกของเรา เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตโลหะการนี้ มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมากมายรวมไปถึงการสร้างมลพิษต่างๆให้กับโลกของเรา จึงอยากให้มีคอลัมน์ที่ช่วยแนะนำวิธีการต่างๆในการรักษาดูแลโลกของเรา ถึงแม้ว่าเรายังต้องทำอุตสาหกรรมนี้อยู่เช่นการเลือกใช้สารเคมี หรืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างมลพิษ หรือวิธีการกำจัดหรือบำบัดมลพิษต่างๆรวมไปถึงการลดการใช้พลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติด้วย คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต โลหะการ อย่างแน่นอน

The strong image of MEGA Tech is giving new and updated information about machines, tools for manufacturing, metal working industry which are very useful.Another column that I am interested is Executive’s talk. I see point of views and management guides from different executive officers that I can apply as my working guideline.What I would suggest to have is the content about the Earth and the care for it. As now the metal working industry consumes high level of energy and great amount of natural resources. I addition, it also generates different pollutions to our planet. It would be a good idea to have new colum talking about the care of nature. Despite the fact that we have to carry on the industry, we can minimize the pollution as much as possible. For example selection of chemicals or equipment that will not contaminate the environment, eliminate or treat the pollutions including reduction in energy consumption or reducing exploatation of natural sources. I think it might be useful for entreprenuers in manufacturing and metal working industry.

Mr. SongklodLuang-on
Production 2 Department Manager
Siam Compressor Industry Co., Ltd.

Ms. Anchalee Malavech : Markem-Imaje Ltd.

ทางบริษัทของเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ในอุตสาหกรรมจากประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่ได้อ่านนิตยสาร Mega Tech ซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใหม่ในสายอุตสาหกรรมของเรา แต่ต้องยอมรับว่าเนื้อหาสาระดีและกระชับ เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตจริงๆ ดีใจที่ในวงการอุตสากรรมเครื่องจักรมีนิตยสาร ดีๆอยู่ในวงการนี้

Mega Tech Magazine has various new information, new machines and has great articles in my opinion. Their contents are what readers are looking for. I’m very thankful that we have such a good Magazine for this industry.

Ms. Anchalee Malavech
Marketing Communication
Markem-Imaje Ltd.

Mr. Watchara Samransook : Takamatsu Machinery (Thailand) Co., Ltd.

จากการที่ผมได้มีโอกาสอ่าน Mega Tech ในหลายๆเล่ม ทำให้ผมได้รับรู้ถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่างๆ จากการรวบรวมสถิติที่นำมาตีพิมพ์ในนิตยสารและยังทำให้ผมทราบถึงเครื่องมือใหม่ในอุตสหกรรมโลหะการ ที่จะมาช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับลูกค้าของผม อีกทั้งการจัดรูปเล่มที่ดูง่าย ตัวหนังสือที่ไม่เล็กเกินไป พร้อมทั้งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้คนไทยสามารถอ่านได้ง่าย และยังได้ฝึกภาษาไปในตัวอีกด้วย เป็นนิตยสารเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำเพื่อนๆ ให้ได้อ่านครับ ข้อแนะนำของผมคืออยากให้มีเล่มที่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยครับ

I have a chance to read so many issues of MEGA Tech Magazine. I have learned the new strategies and new trends of this industry published in Megatech magazine I have seen the new tools of metalworking that can help my customers to save their production cost. The Magazine’s look is clean and simple. Both Thai and English is understandable to read and can practice with them too. This Magazine is the one I have recommended to all my friends. My suggestion is that it would be great to have Japanese version too.

Mr. Watchara Samransook
Assistant Sale Manager
Takamatsu Machinery (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Adisorn Parisutsuntorn : Robert Bosch Limited

ผมเองได้รับนิตยสารและติดตามอ่านบทความติดต่อกันหลายฉบับแล้วครับ โดยรวมแล้ว ด้านเนื้อหา MEGA Tech จัดว่าลงตัวครอบคลุมในเรื่องวิศวกรรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันกับปัจจุบัน เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมถึงเครื่องมือวัด ตลอดจนเทคนิคและตัวอย่างการบริหารของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่างๆที่ประสบความสำเร็จ รูปเล่มมีความสวยงาม น่าอ่านและน่าติดตามบทความต่างๆในคอลัมน์เป็นอย่างมาก ผมอยากให้ทางทีมงาน MEGA Tech เพิ่มเติมก็คือ บทความด้านการบริหาร หรือการจัดการอุตสาหกรรม การซ่อมบำรุงในโรงงานครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทางทีมงานนิตยสาร MEGA Tech เป็นอย่างมาก ที่นำสิ่งดีๆและความรู้มาสู่ผู้อ่านในด้านแวดวงอุตสาหกรรมครับ

I’ve received and read MEGA Tech Magazine continuously. Overall the Articles in MEGA Tech Magazine are perfect. It shows me New Technologies of Machining and components, also an example of the successful Manager leaders. The Cover looks beautiful, attractive and each column is interesting. I’m looking forward to the technique of managing and repairing, which I think it’s going to be very useful. Finally I’d like to thank MEGA Tech for giving such an interesting story to us.

Mr. Adisorn Parisutsuntorn
PA-CF/PUR – TH
Packaging Technology: Business Unit Confectionary and Food (PA-CF) Robert Bosch Limited

Ms. Duangnapa Katetum : MHI Automotive Climate Control (Thailand) Co., Ltd.

รูปเล่มน่าอ่าน วางรูปสวยดีโดยเฉพาะเครื่องจักรนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะบริษัทเพิ่งเปิดดำเนินธุรกิจในเมืองไทย ต้องนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ได้รับ Mega Tech ก็ยิ่งเห็นอนาคตของแวดวงเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะ

Our company is new in Thailand and we distribute imported machines so I have learned a lot about it from the magazine. MEGA Tech has shown us the new innovative information of this industry and the Magazine Layout looks ravishing.

Ms. Duangnapa Katetum
Procurement Supervisor
MHI Automotive Climate Control (Thailand) Co., Ltd.

Mr.Dusit Jankong : Hinomoto Instruments Co.,Ltd.

Mega Tech เป็นนิตยสารที่แนะนำความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมต่างๆมากครับ เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรเลเซอร์, งานเหล็ก, งานไฟเบอร์ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลแหล่งผู้ผลิต และสิ่งสำคัญอยากให้ Mega Tech แนะนำราคาเหล็กในแต่ละเดือนขึ้นลงตามปัจจัยในตลาดโลกของแต่ละเดือนก็ดีนะครับ ขอบคุณ Mega Tech ที่นำเสนอสิ่งดีๆให้กับผู้อ่านนะครับ

MegaTech is a new direction magazine providing us with news of technologies such as; Laser Machines, Metal Cutting, Fiber Machines and information from Manufacturers. Most importantly, I would be grateful to MegaTech if they recommended us with metal prices in the world market for each month. Thanks for giving us such a good magazine for readers.

Mr.Dusit Jankong
Service & Sales Engineering
Hinomoto Instruments Co.,Ltd.

Mr.Tanong Sangkorntong : บริษัท ฟินแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผมได้รับ Mega Tech จากงานสัมมนา Iscar และได้รับเพิ่มจากการส่งมาให้ทางไปรษณีย์ รูปเล่มของนิตยสารสวยงาม จัดวางได้น่าอ่านดี ทั้งยังมีสาระความรู้ดีๆหลากหลายแตกต่างกันไป แต่ที่แน่ๆตรงกับสายงานที่ผมทำอยู่ ทำให้ผมได้รับข้อมูลใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นในวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักร ขอบคุณทีมงาน Mega Tech ที่ผลิตนิตยสารดีๆออกมาให้กับผู้อ่านและนำไปต่อยอดได้

I got the first MegaTech Magazine from the Iscar Seminar Event and from the Mail Post so far. With an outstanding magazine designed and full of different knowledge, it has helped me update new information for the metalworking business. Thanks to the MegaTech Team.

Mr.Tanong Sangkorntong
Manager
บริษัท ฟินแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Mr. Ritti Supha : M.S. Meesup Engineering Co., Ltd.

ขอบคุณ MegaTech ที่นำเสนอบทความและเครื่องจักร CNC, อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศที่จำเป็นต้องใช้ในโรงงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้อ่าน ผมฝากทางทีมงาน Mega Tech ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องมือ และการบริการต่างๆจากผู้ประกอบการ ที่จะช่วยให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นและคงประสิทธิภาพมากขึ้น

First of all, I’d like to thank MegaTech for giving us new knowledge about imported CNC machining and machine components for readers. For the next incoming issue, I wish to see a section on keeping up with the service so I can maximize the output of my machine and its lifespan.

Mr. Ritti Supha
Manager
M.S. Meesup Engineering Co., Ltd.

Mr. Wattana Jaiwai : Giwi Engineering Co., Ltd.

ได้รับ Mega Tech ติดต่อกันมาหลายฉบับ รู้สึกได้เลยว่าสามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ, อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆได้ดี รวมทั้งเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆนำมาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์และประหยัดมากขึ้น สุดท้ายนี้ผมขอให้ MegaTech ผลิตนิตยสารดีๆที่เกี่ยวกับข้อเด่นในการใช้อุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น

MegaTech has answered all the questions about Metalworking and the machine components. They include news of techniques and technologies that are very useful and help me to save on costs a lot. I hope MegaTech will keep providing us with more highlights on the future of machines.

Mr. Wattana Jaiwai
Managing Director
Giwi Engineering Co., Ltd.

Mr.Jiradech Prasertsri : Isuzu technical center of asia Co.,Ltd.

นิตยสาร MEGA Tech หนังสือที่ได้เห็นครั้งแรกก็รู้สึกสนใจอยากจะหยิบขึ้นมาเปิดอ่านทันที เนื่องจากส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของ เทคโนโลยีและสนใจนวัตกรรมแปลกใหม่อยู่แล้ว และหลังจากที่ได้อ่านเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ทำให้รู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครื่องจักรในแวดวงอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านรถยนต์หรือด้านอื่นๆซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงคิดว่า MEGA Tech เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์แก่ผู้ที่สนใจ หรือ ศึกษาเรื่องราวเทคโนโลยีในแวดวงอุตสาหการได้เป็นอย่างดีและด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับปฐมฤกษ์นี้ จึงทำให้อยากรู้ว่าในฉบับต่อไปทางทีมงานนั้นจะนำเสนอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาสู่สายตาผู้อ่านอย่างเราอีการบริการที่ดีเยี่ยมอย่างมาก

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางทีมงานจะคงรักษาและพัฒนาเนื้อหาและเรื่องราวต่างๆของหนังสือเล่มนี้ให้มีคุณภาพและดียิ่งขึ้นตลอดไป

From the first moment I saw MEGA Tech, I was curious and picked it up to read immediately because I like catching up with technology and innovation. After reading the contents of this magazine, I have a good grasp of advances in technology and machine in many industries, such as automobile industry. At the moment, technology has advanced very fast and MEGA Tech does its job really well to fill a need for technology guide with this inaugural issue. I cannot wait to read the next issue with other interesting articles.

I sincerely hope that the staff will continue to feed the readers with articles of high standards and quality as always.

Jiradech Prasertsri
ITA-BODY/INT Engineer
Isuzu technical center of asia Co.,Ltd.

Mr.Methee Charoenwarakit : PATKOL Public Company Limited.

รูปเล่มสวยดี แต่ตัวหนังสือเล็กไปหน่อย สารบัญควรมีสองบรรทัด เป็นภาษาไทยด้วย เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรโดยตรงที่มีความน่าสนใจอย่างมาก แต่ถ้าจะให้ติดตามอ่าน ควรมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโลก หรือข่าวสารความรู้ใหม่ๆ จะดีมากครับ

Beautiful layout but a bit tiny typeface. The table of contents could be kept in two lines with Thai translations. The magazine provides a thorough coverage of the manufacturing industries, with great appeal! To make it a very good read, topics like world business issues and news could be added.

Mr.Methee Charoenwarakit
Senior Design Engineer
PATKOL Public Company Limited.

Mr.Chanin Potiya : NISSAN MOTOR Asia Pacific Co.,Ltd.

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่ครอบคลุมทุกด้านในแวดวงอุตสาหกรรมโลหะการ เนื้อหาน่าสนใจทำให้ผมรับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ และสถานการณ์หรือแนวโน้มของวงการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกของนักลงทุนที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่ทันสมัยหรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจอีกด้วย

MEGA Tech is a magazine with good coverage of the metal industry. The interesting contents make me catch up with the new technology and situations or trends in the industry. It also provides more alternatives to investors who look for modern machinery or business publicity.

Mr.Chanin Potiya
Group leader
NISSAN MOTOR Asia Pacific Co.,Ltd.

Ms. Jittima Wongniramaikul : Siam Kubota Corporation Co., Ltd.

MEGA tech เป็นนิตยสารที่สามารถนำผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายกับลูกค้ามาพบกัน โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสามารถแสดงเทคโนโลยีความสามารถในการผลิตให้กับลูกค้ากลุ่มเปาหมายได้ ส่วนลูกค้าก็จะได้ทราบถึงนวัตกรรมการผลิตใหม่ที่ช่วยลดทุนลดเวลาในการผลิต ทำลายกรอบของคำว่าทำไม่ได้ ซึ่งเป็นสำคัญในการแข่งทางการค้า

MEGA Tech can bridge the gap between manufacturers or sales representatives and customers. The manufactures and the sales representatives can showcase their technology to their target customers and at the same time the customers can see firsthand the cost effective innovation which requires less time, making what used to be ‘impossible’ in business and competition a feasible solution.

Ms.Jittima Wongniramaikul
Engineer
Siam Kubota Corporation Co., Ltd.

Ms. Kanyarat Chawbang-Ngam : Tatung (Thailand) Co., Ltd.

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบเชิงวิชาการ โดยส่วนตัวดิฉันชอบคอลัมน์ Manufacturing Trend เพราะคอลัมน์นี้อ่านแล้วทำให้เรารู้ว่าตลาดโลกเขากำลังทำอะไรและจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในด้านเศรษฐกิจโลกค่ะ

Most of the content in MEGA Tech is academic and it mostly emphasizes on manufacturing machineries. Personally, I like “Manufacturing Trend” column which keeps me updated with trends of world market such as product trends which will play increasingly important role in the global economy.

Ms. Kanyarat Chawbang-Ngam
Sales Representative
Tatung (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Wasan Pechnongchum : S.P. Automotive Product Co.,Ltd.

MEGA Tech นำเสนอเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า หรือแม้กระทั่งการผลิตชิ้นงานต่างๆให้ผู้อ่านได้พิจารณาและศึกษา ผมขอแนะนำให้ MEGA Tech จัดหาราคาต้นทุนของวัตถุดิบ เช่น เหล็กอลูมิเนียมฯลฯหรือทำเป็นกราฟของราคาในแต่ละปี ก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับ

I’m impressed that MEGA Tech has provided readers with information about the evolution of machineries for various applications. However, I would like to give an advice that MEGA Tech should include the content about raw materials such as steel, aluminum, etc. You can present this information in the form of graph to show the prices of each raw material in each year. It will be very useful to the readers.

Mr. Wasan Pechnongchum
Customer Service Manager
S.P. Automotive Product Co.,Ltd.

Ms. Yanumas Jankunaporn : B.T.Auto Part Co.,Ltd.

ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่น Top หลายรุ่นและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจากการอ่าน MEGA Tech อยากจะฝากให้ทาง MEGA Tech ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ และบริการหลังการขายให้ผู้อ่านมากกว่านี้ค่ะ

We have a chance to learn about top models of manufacturing machineries as well as tools used in factories from MEGA Tech. However, I would like to suggest that MEGA Tech should give the information about machineries and tools maintenance and after-sales service to the readers, too.

Ms. Yanumas Jankunaporn
Assistant Manager
Raw Material Division B.T.Auto Part Co.,Ltd.

Mr.Simon Luksenberg : Cobea Advanced Composites Co., Ltd.

ผมได้เห็น MEGA Tech ในโรงงาน Issue May-Jun’15 ลองอ่านดูเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมในอนาคตค่อนข้างเยอะดี ซึ่งผมบอกว่าเป็นประโยชน์กับผู้อ่านมาก บริษัทผมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่ม Automotive ถึงช่วงนี้ตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างซบเซาตามสภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ในอนาคตผมมองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังคงเติบโตและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอีกต่อไป ผมรออ่าน

MEGA Tech ฉบับต่อไปอยู่นะครับ I read MEGA Tech in factory – Issue May-Jun’15. Most of the content is focused on the automotive industry and introduction of various industrial machinery. I would say it’s very useful to many readers. My company is in automotive business field where currently market has been slowed down following the global economic situation. In the future I see that the automotive industry will still grow and the demand will continue to rise. I am waiting toward next issue of Mega Tech!

Mr.Simon Luksenberg
Executive Technical Manager
Cobea Advanced Composites Co., Ltd.

Mr.Kachapas Suwannapichat : Thai Techron Corporation Group Co.,Ltd.

MEGA Tech มีการแนะนำเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัย ประหยัดพลังงานและช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างชัดเจน ถ้าMEGA Techมีการแนะนำหรือทำวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจในตลาดโลกก็จะดียิ่งขึ้นนะครับ I like the fact that

MEGA Tech has continuously introduced readers to machineries in various industries including new models of power and cost saving machines. However, it would be better if MEGA Tech could give us more information about the economy in the global market.

Mr.Kachapas Suwannapichat
Marketing Executive
Thai Techron Corporation Group Co.,Ltd.

Mr. Supat Kumsangkhew : NORMA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD

MEGA Tech Issue Jul-Aug 15 เป็นฉบับที่ 3 ที่ผมได้อ่าน ผมว่าแนะนำเนื้อหาแน่นดี ทำให้ผมได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ของต้นแบบเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งบ้างครั้งผมก็ต้องการทราบข้อมูลใหม่ๆเหมือนกัน เช่น MEGA Tech แนะนำเครื่องมือวัดชิ้นงานต่างๆ ทำให้ผู้อ่านอย่างผมได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น หวังว่า MEGA Tech จะผลิต Magazine ดีๆต่อไปนะครับ

Mr. Supat Kumsangkhew
Senior Engineer
NORMA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD

Ms. Saowaree Sirinan : H.Y.AutoplastechCo.,Ltd.

ได้รับ MEGA Tech อ่านมาประมาณ 3-4 ฉบับตั้งแต่ต้นปี เนื้อหาน่าสนใจมาก MEGA Techได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับในการผลิตชิ้นงานและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ในการผลิตเพื่อนำมาลดต้นทุนให้เหมาะกับเศรษฐกิจที่กำลังหดตัวอยู่ตอนนี้ดิฉันต้องการให้ MEGA Tech นำเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้ต่อผู้อ่านต่อไปนะคะ

Ms. Saowaree Sirinan
Sale & MKSr.Mgr.
H.Y.AutoplastechCo.,Ltd.

Ms. Prissana Wattanachang : S-Con Engineering Co., Ltd.

ดิฉันได้รับนิตยสาร MEGA Tech จากเจ้าหน้าที่จัดส่งให้อ่าน 1 ฉบับ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นวิชาการทางด้านเทคนิค ดิฉันจึงส่งต่อให้แผนกวิศวกรรมได้อ่านกัน และรู้สึกประทับใจมากจึงให้ดิฉันสมัครสมาชิกนิตยสารฯให้กับบริษัทซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วย เขาบอกว่าได้รับรู้นวัตกรรมใหม่ๆของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยังมีบทความแนะนำเทคนิคใหม่ๆและแนวคิดใหม่ๆของผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย ดิฉันขอให้ MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ

 

I received MEGA Tech that you had sent to me by mail. Since most of your content is quite technical, I passed it to our Engineering Department so that they could read it. They were very impressed with the quality of your magazine and asked me to subscribe for your magazine, which is free of charge. They said that reading your magazine gives them a chance to know more about new innovations and machineries. What’s more, there are many useful articles about new techniques and ideas from executives. I hope MEGA Tech will continue to produce a good magazine like this going forward.

Ms. Prissana Wattanachang
Assistant of Engineering
S-Con Engineering Co., Ltd.

Mr. Santijak Jamlikorn : GMD (Thailand) Co.,Ltd.

ได้อ่าน MEGA Tech จากน้องในบริษัท เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายกระชับดีส่วนใหญ่จะแนะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ซะส่วนใหญ่แต่อ่านก็ชอบครับ ได้เห็นความก้าวหน้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมใหม่ๆ มากขึ้น หวังว่าMEGA Tech ผลิตนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ

Mr. Santijak Jamlikorn
Senior Sales Executive
GMD (Thailand) Co.,Ltd.

Ms. Jiranan Pratum : G-Tekt Eastern Co., Ltd.

ดิฉันอ่าน MEGA Tech มาตลอด 1 ปี ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งดิฉันมองว่าในสภาวะเศรษฐกิจ ณ ตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงด้วย ดิฉันก็อยากให้ MEGA Tech ได้นำเสนอข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเช่น ชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์ ฯลฯ ให้กับผู้ผลิตบ้างค่ะ ดิฉันขอให้

 

MEGA Tech ผลิตนิตยสารให้กับผู้อ่านต่อไปอีกนะคะ I’ve read MEGA Tech for a year and enjoyed seeing new innovations and cutting-edge machineries that help reduce production cost. In my opinion, during this economic downturn, it would be nice if MEGA Tech could provide information about raw materials for parts manufacturing, such as automotive parts. Last but not least, I hope you will continue to produce such an informative magazine like this for readers for the years to come.

 

Ms. Jiranan Pratum
Manager
G-Tekt Eastern Co., Ltd.

Mr. Paiboon Onpattanasin : Entech Associate Co.,Ltd.

ผมได้อ่านนิตยสารMEGA Tech จากบริษัทของลูกค้า อ่านแล้วรู้สึกประทับใจ จึงติดต่อขอเป็นสมัครสมาชิก MEGA Tech ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยผมได้รับอ่านฟรีทุก 2 เดือนส่วนใหญ่เนื้อหาของ MEGA Tech จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมAutomotive ซึ่งผมมองว่าเป็นประโยชน์กับพนักงานของบริษัท ส่วนบริษัทผมนำเข้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมซึ่ง MEGA Tech ก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบบใหม่ๆ และประหยัดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ผมขอให้MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับ

 

I read MEGA Tech at my customer’s company. I was very impressed with your magazine so I decided to subscribe for it, which is free of charge. Since then, I’ve received a free magazine from you every two months. Most of the magazine’s content is about automotive industry, which is very useful for my company’s staff. My company has imported industrial instruments so it was beneficial for us that MEGA Tech featured articles about new industrial instruments, which has helped us to save production cost. I hope MEGA Tech will continue to produce such a good magazine like this well into the future.

 

Mr. Paiboon Onpattanasin
Chief of Executive Officer
Entech Associate Co.,Ltd.

Mr. Decha Saekim : Asahikasei Plastics (Thailand) Co., Ltd.

ผมได้อ่านนิตยสารMEGA Tech มาบ้างแล้วเนื้อหาหลักส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิชาการทางเทคนิคกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม Automotive มากกว่า ก็ได้ให้ความรู้อะไรใหม่ๆสำหรับผมในวงการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ค่อนข้างพอสมควร ซึ่งบริษัทผมก็ใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานเหมือนกันแต่ต่างกันที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น นิตยสารเล่มนี้มีประโยชน์และให้ความรู้กับผู้อ่านดีครับ แต่ถ้ามีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกด้วย ก็จะดีกว่านี้นะครับ จะได้กลุ่มผู้อ่านเพิ่มขึ้นด้วย ฝากด้วยนะครับ

 

I read MEGA Tech and found that your content focuses on technical information in automotive industry. Although my company is in mold & die industry, I’ve gained a lot of knowledge from your magazine. My company also uses machineries in the production process but our raw materials are just different. This magazine is very useful and gives knowledge to readers. It would be even better if you could feature articles about plastic granules machines and I’m sure it will help you expand your group of readers as well.

 

Mr. Decha Saekim
Sales Executive
Asahikasei Plastics (Thailand) Co., Ltd.

Ms. Kodchawan Jakkavan : JW TECH CO.,LTD.

อ่าน MEGA Tech ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้บวกกับได้อ่านคอลัมน์ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจทำให้ได้รับคำแนะนำใหม่มาใช้กับการทำงานรวมทั้งข่าวสารต่างๆที่ MEGA Tech ได้นำเสนอให้กับผู้อ่าน ขอให้MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆ ต่อไปนะคะ

Reading MEGA Tech benefits me greatly. I have gained information on new technologies. Moreover, the column on successful entrepreneurs/businessmen/women opens up my view and gives me interesting ideas, which I can bring out and apply to my own situation in real life. I have to say that the content which MEGA Tech has been producing are truly beneficial to the readers and I hope they will keep on improving this magazine.

Ms. Kodchawan Jakkavan
Sales Supervisor
JW TECH CO.,LTD.

Mr. Krit Gun-Opas : T.Terakit Automation Co.,Ltd.

ผมได้รับMEGA Tech อ่านประมาณ 2-3ฉบับเนื้อหาส่วนใหญ่จะแนะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงาน เช่น เครื่องกัด เจาะ ปาด เหล็กแผ่นเหล็กก้อน จะเน้นไปทางกลุ่มอุตสาหกรรม Automotive ซึ่งทำให้ผมได้เห็นการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหรรมใหม่ในประเทศเราค่อนข้างเยอะ และยังสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตส่วนบริษัทผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานเช่นกัน MEGA Tech ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องของกลุ่ม Electric ด้วยเช่นกัน ผมขอให้MEGA Tech นำเสนอเทคโนโลยีใหม่กับผู้อ่านต่อไปนะครับ

I have received MEGA Tech for about 2-3 issues and the contents are generally related to machines in manufacturing factories such as cutting and drilling iron sheets and iron bar, mostly in the automotive industry. This makes me aware of the development in industrial machines in Thailand and many new technologies can save the cost of manufacturing. My company is a sales representative for electrical devices in manufacturing factories and MEGA Tech has all the information in the electric field as well. I would like MEGA Tech to keep on presenting new technologies to the audience like this in the next issue.

Mr. Krit Gun-Opas
Engineer Section Manager
T.Terakit Automation Co.,Ltd.

Ms. Patthita Nawing : K.S.Terminals(Thailand) Co.,Ltd.

ดิฉันได้อ่าน MEGA Tech มาตลอด 1 ปี ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ได้เห็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเครื่องจักรต่างๆ หรือแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือช่างที่ทันสมัย และได้แนะนำบทความพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ MEGA Tech เป็น Magazine ที่เติมเต็มความรู้ใหม่ๆให้กับผู้อ่านมากค่ะ ขอให้ Mega Tech ทำนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ

I have read MEGA Tech for the whole past year since my subscription. I have seen innovations and movements in machine and learned about the latest tools. There are many articles written by many experts in the industrial machines. MEGA Tech is the magazine which gives new knowledge to the readers. I hope that MEGA Tech continue to publish this high-quality magazine.

Ms. Patthita Nawing
Sale Executive
K.S.Terminals(Thailand) Co.,Ltd.

Mr. Supanut Pitichuchip : PITIRUNGROJ CO.,LTD.

ผมได้รับ MEGA Tech ที่ไบเทค-บางนา เมื่อเดือน มิ.ย. 2015 และได้รับอ่านต่อเนื่องมาประมาณ 3ฉบับแล้ว เนื้อหาหลักๆก็จะแนะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ กลุ่ม Automotive ซึ่งตัวผมเองมองว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ตอบโจทย์ความต้องการในสายการผลิตได้ชัดเจนมากและยังได้นำเสนอทัศนะวิสัยของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจนี้ซึ่งผมคิดว่าผู้อ่านส่วนใหญ่คงจะได้นำไปเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจได้ครับ ขอให้MEGA Tech นำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปนะครับ I received MEGA Tech at BITEC-Bangna in June 2015 and continued reading it for 3 issues. The main contents are about new industrial machines, especially in the automotive fields. Personally, the contents meet the demands in the manufacturing line and open a new vision of the executives who have brought success to the business. I think that many readers can use the ideas as a model for their future business. I hope that MEGA Tech will continue to be a good source of information in the future. Mr. Supanut Pitichuchip Sales Representative PITIRUNGROJ CO.,LTD.

Mr. Kittisak Saithong : Lanna-Engineering and Supply Co.,Ltd.

ผมอ่าน MEGA Tech มาประมาณ 4 ฉบับแล้วเท่าที่จำได้ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทกับเศรษฐกิจในไทยค่อนข้างสูงซึ่ง ณ ตอนนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกชะลอตัวด้วยแล้วผมคิดว่าถ้าเราได้ติดตามข่าวสารและได้อ่าน Magazine ที่นำเสนอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรอย่างนี้แล้วเราจะสามารถปรับตัวเพื่อรับกับธุรกิจ ปี 2016 นี้ไปได้แน่ครับ ผมขอให้ MEGA Tech ต่อสู้กับเศรษฐกิจปี 2016 นี้ให้ผ่านไปได้นะครับ

I have read around 4 issues of MEGA Tech and if my memory serves me right, it has helped me to keep up to date with many kinds of machines in the industries in Thailand which have a big role in our economy. Nowadays, the export business seems to slow down. I think if we continue to keep up to date and read the magazine which presents the news in the manufacturing industries, we can better adapt ourselves to the economy in 2016. I would like to give my best wishes to MEGA Tech to the economy in 2016!

Mr. Kittisak Saithong
Engineering Manager
Lanna-Engineering and Supply Co.,Ltd.

Mr. Thanaboon Wittayakhom : C.V.M. Group Co., Ltd.

ผมอ่าน MEGA Techมาประมาณ 4-5 ฉบับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุค Industrial 4.0 ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยหรือยุคการแข่งขันและการสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งผมเองมองว่าเราต้องติดตามและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด เช่นเดียวกับ MEGA Tech ที่มีเนื้อหาที่ทำให้ผมได้เห็นการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบแบบแผนในวงการอุสตสาหกรรมเครื่องจักร ผมขอให้ MEGA Tech ทำเนื้อหาใหม่ๆและดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับ

I have been reading 4-5 issues of MEGA Tech magazine. Through this, I have been seeing the changes of the market in Thailand during this period of Industrial 4.0 and the era of fast-pace communication. MEGA Tech had me exposed to the perspective that it is very important to keep up to date the needs and desire of customers so that we can fully deliver and satisfy them efficiently. I can now see clearly how adaptations and adjustments can be done systematically. I hope for MEGA Tech to continue publishing such helpful information for us readers.

Mr. Thanaboon Wittayakhom
Senior Engineer
C.V.M. Group Co., Ltd.

Mr. Boonlert Promputtachart : Repro House Co., Ltd.

MEGA Tech เป็นนิตยสารอีกเล่มที่อ่านแล้วได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมต้นแบบในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่ทันสมัยเหมาะกับเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวอยู่นี้ เนื้อหากระชับดีแต่ติดตรงที่ตัวอักษรเล็กไปหน่อย บางบทความเนื้อหาติดกันแน่นไป ลองปรับดูนะครับ ขอให้MEGA Tech เป็นผู้นำสื่อคุณภาพดีๆในวงการนี้ต่อไปนะครับ

MEGA Tech provides very up to date information about the manufacturing industry, which can be very advantageous to us readers, especially during this stagnant economy. The content is not only very precise but it is also concise, although the font is sometimes a bit small. There is a tiny issue with the formatting of some articles. Please have a look and adjust accordingly. Other than that, I hope that MEGA Tech will keep up the good work and continue to be the leader of industrial-related magazine.

Mr. Boonlert Promputtachart
Vice President Manufacturing
Repro House Co., Ltd.

Mr. Threerapong Tussabood : U.P.E. Engineering Co., Ltd.

MEGA Tech เป็นนิตยสารที่นำเสนอทุกด้านในวงการอุตสาหกรรมโลหะการ เนื้อหาน่าสนใจทำให้ได้รับทราบถึงเทคโนโลยีและสถานการณ์ของวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักร ซึ่งผมมองว่าเป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่ทันสมัยและประหยัดต้นทุนการผลิตในยุค 4.0 นี้ขอให้ MEGA Tech ทำนิตยสารเน้นเนื้อหาแน่นด้วยคุณภาพแบบนี้ต่อไปอีกนะครับ

MEGA Tech is a magazine which fully provides information representing all aspects of the metal industry. Its unique and useful content helps me keep track of the new technologies and the state of the industry. I see this magazine as a worthwhile resource for investors who are looking for high-tech machinery which will allow them to reduce the cost of production, which is one of the most important point in conducting businesses in this industrial 4.0 era. I wish only great things for MEGA Tech magazine. I hope they will keep distributing this high quality content in the future.

Mr. Threerapong Tussabood
Sales Representative
U.P.E. Engineering Co., Ltd.

Ms. Prissana Wattanachang : S-Con Engineering Co., Ltd.

ดิฉันได้รับนิตยสาร MEGA Tech จากเจ้าหน้าที่จัดส่งให้อ่าน 1 ฉบับ เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นวิชาการทางด้านเทคนิค ดิฉันจึงส่งต่อให้แผนกวิศวกรรมได้อ่านกัน และรู้สึกประทับใจมากจึงให้ดิฉันสมัครสมาชิกนิตยสารฯให้กับบริษัทซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วย เขาบอกว่าได้รับรู้นวัตกรรมใหม่ๆของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยังมีบทความแนะนำเทคนิคใหม่ๆและแนวคิดใหม่ๆของผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย ดิฉันขอให้ MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ

Ms. Prissana Wattanachang
Assistant of Engineering
S-Con Engineering Co., Ltd.

Ms. Patthita Nawing : K.S.Terminals(Thailand) Co.,Ltd.

ดิฉันได้อ่าน MEGA Tech มาตลอด 1 ปี ที่ได้สมัครสมาชิกไว้ได้เห็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเครื่องจักรต่างๆ หรือแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือช่างที่ทันสมัย และได้แนะนำบทความพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ MEGA Tech เป็น Magazine ที่เติมเต็มความรู้ใหม่ๆให้กับผู้อ่านมากค่ะ ขอให้ Mega Tech ทำนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ

Ms. Patthita Nawing
Sale Executive
K.S.Terminals(Thailand) Co.,Ltd.

Mr. Kittisak Saithong : Lanna-Engineering and Supply Co.,Ltd.

ผมอ่าน MEGA Tech มาประมาณ 4 ฉบับแล้วเท่าที่จำได้ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทกับเศรษฐกิจในไทยค่อนข้างสูงซึ่ง ณ ตอนนี้ธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกชะลอตัวด้วยแล้วผมคิดว่าถ้าเราได้ติดตามข่าวสารและได้อ่าน Magazine ที่นำเสนอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรอย่างนี้แล้วเราจะสามารถปรับตัวเพื่อรับกับธุรกิจ ปี 2016 นี้ไปได้แน่ครับ ผมขอให้ MEGA Tech ต่อสู้กับเศรษฐกิจปี 2016 นี้ให้ผ่านไปได้นะครับ

Mr. Kittisak Saithong
Engineering Manager
Lanna-Engineering and Supply Co.,Ltd.

Mr. Krit Gun-Opas : T.Terakit Automation Co.,Ltd.

ผมได้รับMEGA Tech อ่านประมาณ 2-3ฉบับเนื้อหาส่วนใหญ่จะแนะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงาน เช่น เครื่องกัด เจาะ ปาด เหล็กแผ่นเหล็กก้อน จะเน้นไปทางกลุ่มอุตสาหกรรม Automotive ซึ่งทำให้ผมได้เห็นการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหรรมใหม่ในประเทศเราค่อนข้างเยอะ และยังสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตส่วนบริษัทผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานเช่นกัน MEGA Tech ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องของกลุ่ม Electric ด้วยเช่นกัน ผมขอให้MEGA Tech นำเสนอเทคโนโลยีใหม่กับผู้อ่านต่อไปนะครับ

Mr. Krit Gun-Opas
Engineer Section Manager
T.Terakit Automation Co.,Ltd.

Ms. Jiranan Pratum : G-Tekt Eastern Co., Ltd.

ดิฉันอ่าน MEGA Tech มาตลอด 1 ปี ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งดิฉันมองว่าในสภาวะเศรษฐกิจ ณ ตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงด้วย ดิฉันก็อยากให้ MEGA Tech ได้นำเสนอข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆเช่น ชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์ ฯลฯ ให้กับผู้ผลิตบ้างค่ะ ดิฉันขอให้ MEGA Tech ผลิตนิตยสารให้กับผู้อ่านต่อไปอีกนะคะ

Ms. Jiranan Pratum
Manager
G-Tekt Eastern Co., Ltd.

Mr. Supanut Pitichuchip : PITIRUNGROJ CO.,LTD.

ผมได้รับ MEGA Tech ที่ไบเทค-บางนา เมื่อเดือน มิ.ย. 2015 และได้รับอ่านต่อเนื่องมาประมาณ 3ฉบับแล้ว เนื้อหาหลักๆก็จะแนะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ กลุ่ม Automotive ซึ่งตัวผมเองมองว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ตอบโจทย์ความต้องการในสายการผลิตได้ชัดเจนมากและยังได้นำเสนอทัศนะวิสัยของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจนี้ซึ่งผมคิดว่าผู้อ่านส่วนใหญ่คงจะได้นำไปเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจได้ครับ ขอให้MEGA Tech นำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปนะครับ

Mr. Supanut Pitichuchip
Sales Representative
PITIRUNGROJ CO.,LTD.

Mr. Paiboon Onpattanasin : Entech Associate Co.,Ltd.

ผมได้อ่านนิตยสารMEGA Tech จากบริษัทของลูกค้า อ่านแล้วรู้สึกประทับใจ จึงติดต่อขอเป็นสมัครสมาชิก MEGA Tech ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยผมได้รับอ่านฟรีทุก 2 เดือนส่วนใหญ่เนื้อหาของ MEGA Tech จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมAutomotive ซึ่งผมมองว่าเป็นประโยชน์กับพนักงานของบริษัท ส่วนบริษัทผมนำเข้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมซึ่ง MEGA Tech ก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบบใหม่ๆ และประหยัดต้นทุนการผลิตอีกด้วย ผมขอให้MEGA Tech ทำนิตยสารดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับ

Mr. Paiboon Onpattanasin
Chief of Executive Officer
Entech Associate Co.,Ltd.

Mr. Decha Saekim : Asahikasei Plastics (Thailand) Co., Ltd.

ผมได้อ่านนิตยสารMEGA Tech มาบ้างแล้วเนื้อหาหลักส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านวิชาการทางเทคนิคกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม Automotive มากกว่า ก็ได้ให้ความรู้อะไรใหม่ๆสำหรับผมในวงการอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ค่อนข้างพอสมควร ซึ่งบริษัทผมก็ใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานเหมือนกันแต่ต่างกันที่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น นิตยสารเล่มนี้มีประโยชน์และให้ความรู้กับผู้อ่านดีครับ แต่ถ้ามีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกด้วย ก็จะดีกว่านี้นะครับ จะได้กลุ่มผู้อ่านเพิ่มขึ้นด้วย ฝากด้วยนะครับ อไปนะครับ

Mr. Decha Saekim
Sales Executive
Asahikasei Plastics (Thailand) Co., Ltd.

Mr. SantijakJamlikorn : GMD (Thailand) Co.,Ltd.

ได้อ่าน MEGA Tech จากน้องในบริษัท เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายกระชับดีส่วนใหญ่จะแนะนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ซะส่วนใหญ่แต่อ่านก็ชอบครับ ได้เห็นความก้าวหน้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมใหม่ๆ มากขึ้น หวังว่าMEGA Tech ผลิตนิตยสารดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ

I read MEGA Tech as per suggestion of my colleagues. The content is well written and easy to understand. It is mostly about introduction of large machines used in industry. I would love to read every issue of MEGA Tech.

Mr. SantijakJamlikorn
Senior Sales Executive
GMD (Thailand) Co.,Ltd.

Ms. SaowareeSirinan : H.Y.AutoplastechCo.,Ltd.

ได้รับ MEGA Tech อ่านมาประมาณ 3-4 ฉบับตั้งแต่ต้นปี เนื้อหาน่าสนใจมาก MEGA Techได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับในการผลิตชิ้นงานและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ในการผลิตเพื่อนำมาลดต้นทุนให้เหมาะกับเศรษฐกิจที่กำลังหดตัวอยู่ตอนนี้ดิฉันต้องการให้ MEGA Tech นำเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้ต่อผู้อ่านต่อไปนะคะ

I have received MEGA Tech for 3-4 issues since beginning of the year. The content is very interesting – it introduces me to industrial machines used for production process as well as to different parts. This is very useful for me to apply the information to optimize cost of production and to suit to current economic declination. I would love to read MEGA Tech constantly.

Ms. SaowareeSirinan
Sale&MKSr.Mgr.
H.Y.AutoplastechCo.,Ltd.