MEGA Tech Magazine

Sumitomo เติมเต็มทุกความต้องการด้านบริการ

Customers-Needs-index

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในสภาวะถดถอยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัวรวมถึงการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เกิดผลกระทบในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยยังถือเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ แนวโน้มในระยะปานกลาง และระยะยาวก็น่าจะมีการปรับตัวดีขึ้น บริษัท Sumitomo Electric Hardmetal Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งบริษัทใหม่ล่าสุด

Share this post